Strona Główna arrow Oferta Poradni arrow Dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa, gimnazjum)

Dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa, gimnazjum)

 

Oferta działań    

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2015/16

Dzieci w wieku szkolnym; szkoła podstawowa, gimnazjum

 

 

·     Przesiewowe badania słuchu z wykorzystaniem platformy zmysłów, badania wzroku i mowy

·     Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

·     Wsparcie uczniów uzdolnionych oraz ich rodziców

·     Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się na terenie poradni

·     Wsparcie uczniów uzdolnionych oraz ich rodziców.

·     Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w poradni (indywidualne i grupowe)

·     Diagnozowanie predyspozycji szkolnych raz zawodowych przez ocenę możliwości, zdolności, zainteresowań i cech osobowości ucznia

·     Doradztwo edukacyjno-zawodowe i szkolne dla uczniów mających przeciwskazania zdrowotne do wykonywania określonych zawodów, realizujących kształcenie specjalne w szkołach ogólnodostępnych

·     Porady i informacje w zakresie wyboru ścieżki kształcenia zawodowego, warunków rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

·     Terapia logopedyczna i neurologopedyczna.

·     Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z problemem nadpobudliwości, nieharmonijnym rozwojem poznawczym, zaburzeniami  emocjonalnymi i innymi trudnościami rozwojowymi.

 

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne realizowane na terenie szkół, m.in.:

·        Zajęcia „Bezpieczne dziecko” – warsztaty dla uczniów klas I szkoły podstawowej.

·        Wsparcie wychowawców w prowadzeniu zajęć integracyjnych dla zespołów klasowych

·        Zajęcia warsztatowe dla szkół podstawowych z wykorzystaniem Kinezjologii Edukacyjnej.

·        Jak się efektywnie uczyć zajęcia dla uczniów szkół podstawowych dla klas IV

·        Zajęcia ukierunkowane na kształtowanie  umiejętności interpersonalnych (komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i inne).

·        Zajęcia ukierunkowane na przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów.

·        Mediacje, interwencje kryzysowe w sytuacjach konfliktowych

·         „Dopóki masz wybór”- warsztaty profilaktyki uzależnień.

·         Zajęcia o aktywizujące do wyboru zawodu   realizowane z klasą (tematyka i czas zajęć do ustalenia z prowadzącym)

·        Dyżury na terenie gimnazjów – indywidualne porady dla uczniów i rodziców w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

·        Zajęcia grupowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych aktywizujące do wyboru zawodu

 

Wszystkie formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej są bezpłatne

Udział w zajęciach jest dobrowolny

Obowiązuje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia realizowane są sukcesywnie , w miarę możliwości kadrowych poradni i z uwzględnieniem płynnej realizacji wszystkich statutowych zadań poradni (diagnozy, terapii, orzecznictwa)