Strona Główna arrow Oferta Poradni arrow Dla nauczycieli

Dla nauczycieli

Oferta działań    

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2015/16

 

Propozycje dla nauczycieli

 

·          Konsultacje indywidualne na terenie poradni i szkół

·          Pomoc nauczycielom w konstruowaniu Indywidualnych programów Edulacyjno-Teraputycznych (IP-ET) dla uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego

·          Grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych

·          Grupa wsparcia dla logopedów przedszkoli i szkół

·          Grupa wsparcia dla doradców zawodowych

·          Grupa wsparcia dla nauczycieli zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

·          Udział w spotkaniach zespołów wychowawczych ukierunkowanych na rozwiazywanie problemów wychowawczych oraz dydaktycznych uczniów

·           Spotkania i konsultacje indywidualne dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

·          Spotkania grupowe i konsultacje indywidualne dla nauczycieli dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

·          Konsultacje dla nauczycieli dotyczące  zmian w prawie oświatowym

·          Pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu ryzyka dysleksji rozwojowej u uczniów szkół podstawowych klas I-III

·          Wsparcie nauczycieli w rozpoznawaniu  uzdolnień u uczniów

·          Pomoc w planowaniu i prowadzeniu działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

·          Udział w posiedzeniu rad pedagogicznych i zespołach wychowawczych (tematyka wg zgłaszanych potrzeb)

 

 

 

Prelekcje o różnorodnej tematyce, m.in.:

·        Dostosowanie wymagań edukacyjnych. Jak korzystać z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

·        „Orzeczenie i co dalej”, wykorzystywanie zapisów w orzeczeniach do kształcenia specjalnego w konstruowaniu IP-ET dziecka/ucznia

·        Zespól nadpobudliwości psychoruchowej, ADHD, diagnoza, zasady postępowania

·        Spotkania dotyczące edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych

·        Zaburzenia mowy, wady wymowy a trudności w nauce czytania i pisania

·        Jak motywować uczniów do nauki

·        Praca z dzieckiem nieśmiałym

·        Wpływ TV i komputera na rozwój dziecka

·        Praca z uczniem niepełnosprawnym

·        Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych uczniów

 

Ocenianie wspierające Wszystkie formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej sa bezpłatne

Udział w zajęciach jest dobrowolny

Obowiązuje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia realizowane są sukcesywnie , w miarę możliwości kadrowych poradni i z uwzględnieniem płynnej realizacji wszystkich statutowych zadań poradni (diagnozy, terapii, orzecznictwa)