Strona Główna arrow Koncepcja pracy placówki

Koncepcja pracy placówki

Koncepcja pracy placówki została opracowana w oparciu o:

1.Aktualne przepisy prawa oświatowego:

·        Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela-tekst jednolity. Dz. U. z 2006r. Nr,97, poz.674 ze zmianami

·        Ustawę z dnia 7 września 1991r. – O systemie oświaty-tekst jednolity. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami

·        Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych Dz. U. Nr 173.poz.1072

·        Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych , w tym publicznych poradni specjalistycznych Dz. U. Nr 228, poz.1488.

·        Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidulanego nauczania dzieci i młodzieży Dz. U. Nr 175 poz.1086

·        Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej Dz. U. Nr 228poz.1492.

·        Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

2. Priorytety MEN i Kuratora Oświaty

3. Zadania Statutowe placówki

4. Potrzeby środowiska lokalnego

5. Kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych

6. Bazę lokalową

7. Kierunki rozwoju, wizje oraz misje poradni