Strona Główna arrow Koncepcja pracy placówki

Koncepcja pracy placówki

I.CHARAKTERYSTYKA PORADNI

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu obejmuje swoją opieką 54 placówki z rejonu swojego działania w powiecie brzeskim. Mieści się w budynku starostwa powiatowego przy ul. Wyszyńskiego 23, II piętro. Zatrudnia 3 psychologów, dyrektor psycholog (10 godzin dydaktycznych), 2 logopedów, rehabilitanta, 5 pedagogów, lekarza, dwóch pracowników kancelaryjnych.

Cele do realizacji wyznaczone przez Radę Pedagogiczną na lata szkolne 2012/13-2013/14

1.Cel:  Skuteczne  zarządzanie placówką zapewnia jej sprawne funkcjonowanie

Ø     Poradnia posiada określone i akceptowane przez pracowników cele i kierunki działania

Ø     Nauczyciele uczestniczą w planowaniu, rozumieją koncepcje funkcjonowania poradni. Wiedzą co chcą osiągnąć, w jako sposób będą realizować określone cele. Cele funkcjonowania  poradni uznają za własne cele do realizacji.

Ø     Dyrektor angażuje nauczycieli do tworzenia kierunków rozwoju, modyfikowania celów do realizacji w pracy poradni

Ø     Nauczyciele współpracują w zespołach, rozwiązując problemy, doskonaląc metody i formy pracy, poszukując nowych, skuteczniejszych metod pracy.

Ø     Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny w sposób planowy oraz przedstawiane jest sprawozdanie z nadzoru przynajmniej raz w roku.

Ø     Poradnia posiada odpowiednie warunki lokalowe (winda) i wyposażenie w  różnorodne metody diagnostyczne oraz terapeutyczne służące podnoszeniu efektywności zachodzących procesów terapeutycznych oraz diagnostycznych

Ø     Kierowanie i administrowanie poradnią, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniają efektywne  zarządzanie, zgodnie z oczekiwaniami pracowników, klientów i właściwych instytucji zewnętrznych .

Zadania szczegółowe

1.      Zapewnienie warunków do sprawnej realizacji zadań statutowych placówki gwarantujących dostępność infrastruktury (dbanie o wyposażenie gabinetów, poczekalni, sekretariatu, wyposażenie toalety o chwytniki dla osób niepełnosprawnych, oznaczenie toalet dla niepełnosprawnych, doposażanie sali  do rehabilitacji, wzbogacanie o metody terapeutyczne)

2.      Dbanie o wysoki poziom usług w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, rehabilitacji ruchowej (nowoczesne metody terapeutyczne, diagnostyczne do wykonywania wielospecjalistycznej diagnozy, śledzenie nowości wydawniczych, terapeutyczne programy komputerowe, gromadzenie literatury fachowej

3.      Realizowanie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy udziale wolontariuszy

4.      Zapewnianie pracownikom poradni oraz klientom warunków zgodnych z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia BHP, przegląd stanowisk pracy, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy)

5.      Stosowanie przepisów dotyczących prowadzenia, przechowywania, oznakowania i udostępniania dokumentacji zgodnej z rozp. MEN Nr 116, poz.977 z 2009r. oraz ustawą o ochronie danych osobowych

6.      Aktualizacja regulaminów wewnętrznych, statutu placówki, koncepcji pracy, opracowanie systemu obiegu informacji dla pracowników

7.      Wprowadzenie nowej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej porady on-line

8.      Rozdzielenie placówek w rejonie działania poradni wśród pracowników sprzyjać będzie efektywnej pomocy placówkom w organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zwiększaniu dostępności do pomocy specjalistów poradni.

 

 

2.Cel : Procesy zachodzące w placówce służą jej rozwojowi i zadowoleniu klientów

Ø     Procesy zachodząc w placówce służą realizacji przyjętej koncepcji pracy

Ø     Pracownicy pedagogiczni dbają o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych. Poradnia posiada misję, wizję , kierunki rozwoju oraz cele do jakich zmierza.

Ø     Koncepcja określa zadania służące doskonaleniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom, rodzicom, nauczycielom i całemu środowisku

Ø     Koncepcja pracy jest analizowana, modyfikowana, wzbogacana w razie potrzeb

Ø     Oferta placówki umożliwia realizację zadań i jest monitorowana w kontekście potrzeb osób korzystających z tej oferty

Ø     Procesy edukacyjne są monitorowane , doskonalone i są efektem współdziałania nauczycieli. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu tych procesów. Wprowadzanie zmian w przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami.

Ø     Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, analizuje się dostęp do oferty, formułuje i wdraża wnioski z analizy.

3.Cel: Poradnia i zatrudnieni  specjaliści osiągają wysoki stopień wypełniania wymagań w zakresie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności i statutowej poradni

Ø     Poradnia osiąga cele zgodnie z polityką oświatową państwa oraz doskonali efekty swojej pracy

Ø     Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są realizowane i w pełni zaspokajane

Ø     Osoby korzystające z oferty placówki wyrażają swoje opinie, które są wykorzystywane w ewaluacji działań poradni i podnoszenia jakości działań poradni

Ø     Klienci korzystający z oferty poradni są zadowoleni z działań poradni o czym świadczy fakt powracania do poradni, kontynuowania rozpoczętych procesów terapeutycznych

Ø     Pracownicy dbają o wysoką jakość efektów prowadzonych działań poradni, podążają za uczniem interesując się skutecznością udzielanej pomocy, otrzymują informacje  zwrotne od nauczycieli, rodziców dzieci i młodzieży korzystającej z pomocy poradni

Ø     Działająca grupa wsparcia pedagogów i psychologów szkolnych jest  łącznikiem między poradnią a  szkołami, placówkami

 

 

Zadania szczegółowe

1.      Poradnia realizuje szeroki zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniającej potrzeby dzieci, ich rodziców i nauczycieli w zakresie:

Ø     Diagnozowania poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych przy zastosowaniu nowoczesnych (znormalizowanych ) metod diagnostycznych m.in. Bateria Testów  5/6, Bateria Testów 8, Bateria testów 10/12, Test Gim oraz do diagnozy specyficznych trudności w nauce.

Ø     Pomocy dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia oraz planowania kariery zawodowej (zajęcia warsztatowe, porady indywidualne)

Ø     Wspomagania dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych (w tym szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych  niedostosowaniem społecznym, z trudnościami w uczeniu się w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami komunikacji językowej, zaburzeniami w rozwoju emocjonalno-społecznym, chorobami przewlekłymi)

Ø     Prowadzenia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka niepełnosprawnego

 

2.      Prowadzenie terapii psychologicznej dzieci i młodzieży w zależności od rozpoznanych potrzeb oraz wspomaganie ich rodzin obejmującej:

Ø     Dzieci i młodzież z zaburzeniami emocjonalnymi  (zahamowanie emocjonalne, nieśmiałość,  ADHD, moczenie nocne, zaburzenia lękowe)

Ø     Z zaburzeniami adaptacyjno-społecznymi  (zaburzenia zachowania, opozycyjno-buntownicze, niedostosowanie społeczne, zaburzenia kontaktów interpersonalnych)

Ø     Z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi typu autyzm, Zespół Aspergera

Ø     Dzieci i młodzież z zaburzeniami komunikacji typu mutyzm selektywny

Ø     Praca z rodzicami dzieci i młodzieży wspierająca rodzinę w sytuacjach kryzysu, konfliktów oraz innych typu eurosieroctwo, rozwód, śmierć w rodzinie, niepełnosprawność, choroba przewlekła, rekonstrukcja rodziny

Ø     Warsztaty z rodzicami podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców

Ø     Terapia systemowa rodziny

Ø     Zajęcia wspierające rozwój relacji rodzic dziecko (zajęcia V. Sherborne)

Ø     Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w okresie adolescencji dzieci, budowanie prawidłowych relacji między rodzicami a dziećmi i rodzeństwem

Ø     Prowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych

 

 

3.      Prowadzenie terapii pedagogicznej obejmującej:

Ø     Dzieci z obniżoną dojrzałością funkcji percepcyjno-motorycznych, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne i grupowe

Ø     Z zaburzeniami w nauce czytania i pisania w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Ø     Dzieci z zaburzeniami w uczeniu się matematyki

Ø     Uczniów ze starszych klas z trudnościami w nauce pisania , czytania, trudnościami dydaktycznymi

Ø     Podnoszenie sprawności w uczeniu się z zastosowaniem Kinezjologii Edukacyjnej

Ø     Usprawnianie procesów uczenia się i zapamiętywania z zastosowaniem metody Biofeedback

Ø     Usprawnianie rozwoju poznawczego  oraz innych odchyleń rozwojowych dzieci z opóźnieniami , zaburzeniami rozwojowymi (pomoce stymulujące zmysły)

Ø     Kształtowanie metod skutecznego uczenia się (mapy pamięci, mnemotechniki)

 

4.      Prowadzenie terapii logopedycznej /neurologopedycznej obejmującej:

Ø   Trudności typu dyslalicznego, z wadą wymowy, której przyczyną jest nierozwinięta sprawność artykulacyjna

Ø   Dzieci i młodzież jąkającą się

Ø   Z rozszczepem podniebienia

Ø   Dzieci autystyczne

Ø   Z wadą słuchu

Ø   Porażeniem mózgowym

Ø   Upoośledzeniem umysłowym, opóźnieniem rozwoju intelektualnego zaburzeniami rozwojowymi  (zespoły genetyczne)

Ø   Zaburzenia typu alalicznego, zaburzenia ekspresji mowy  w wyniku uszkodzenia struktur mózgowych

Ø   Rozwijanie metod alternatywnego komunikowania się

Ø   Zastosowanie platformy komunikacyjnej Edu-Sensus

Ø   Badania przesiewowe prowadzone w placówkach; badania mowy, oraz z wykorzystaniem platformy – programu „Słyszę,” do badań przesiewowych słuchu, „Widzę” do badań przesiewowych wzroku

 

5.      Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą (diagnoza sytuacji dziecka, możliwości intelektualnych i potrzeb edukacyjnych, wskazywanie kierunków oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, opieka logopedyczna ukierunkowana na stymulację językową)

6.      Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości predyspozycji i uzdolnień dzieci, młodzieży (konsultacje, poradnictwo, diagnoza ze wskazaniami post diagnostycznymi, praca z dzieckiem zdolnym)

7.      Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych  oraz ich rodzicom i nauczycielom (zajęcia profilaktyczne, prelekcje,  przygotowywanie materiałów informacyjno-szkoleniowych)

8.      Współpraca ze szkołami w rozpoznawaniu uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się w klasach I-III szkoły podstawowej (ustalenie kierunków oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych)

9.      Współpraca ze szkołami, przedszkolami  w zakresie organizowania i udzielania pomocy w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci w realizowaniu IPET,PDW oraz organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zgodnie z potrzebami wynikającymi z przyznanych orzeczeń, opinii a także potrzeb placówki)

10.  Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły, placówki w tym udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych (udział w spotkaniach z rodzicami, zespołach mediacyjnych, radach pedagogicznych, konsultacjach indywidulanych , zespołach wychowawczych, zebraniach klinicznych -analiza indywidualnych przypadków)

11.  Prowadzenie grup wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych

12.  Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli (prelekcje, warsztaty, programy profilaktyczno-edukacyjne, artykuły w prasie lokalnej)

13.  Udzielanie wsparcia merytorycznego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli wychowawcom grup wychowawczych, specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, przedszkolach, placówkach (konsultacje, poradnictwo)

14.  Stałe monitorowanie efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (powołanie zespołów nauczycieli do realizacji zadań zawartych w planie nadzoru pedagogicznego, tworzenie narzędzi ewaluacyjnych, sprawozdań, opracowywanie raportów, formułowanie wniosków, wprowadzanie zmian, tworzenie projektów)

15.  Wspieranie szkół i placówek w realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

16.  Realizowanie programów autorskich pracowników poradni jako działań planowanych i ukierunkowanych na uzyskanie określonego celu.

 

4.Cel: Znacząca rola poradni w środowisku lokalnym

Ø     Poradnia jest integralnym elementem środowiska, w którym działa

Ø     Współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego oraz lokalnego

Ø     Placówka racjonalnie wykorzystuje warunki w których działa

Ø     Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

Ø     W środowisku lokalnym promowana jest wartość edukacji oraz wszechstronnego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży

Ø     Pracownicy poradni mają przydzielone placówki w rejonie działania poradni w celu sprawnego organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zadania do realizacji

1.      Dbanie przez wszystkich pracowników poradni o pozytywny wizerunek placówki w środowisku lokalnym (ścisła współpraca ze szkołami, przedszkolami, placówkami oświatowymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci , rodziny, środowiska).

2.      Promocja poradni; opracowywanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla rodziców i nauczycieli, uaktualnianie strony internetowej i folderu poradni, współpraca z lokalną prasą (publikowanie artykułów), z radiem Opole, TV, organizowanie dni otwartych dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół, rodziców, nauczycieli, współudział w akcjach lokalnych, ogólnopolskich promujących działalność oświatową i pomoc psychologiczno-pedagogiczną Pisma wychodzące z poradni sa oznakowane logo poradni.

3.      Realizacja zadań określonych  w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia psychicznego na lata 2011-2015.

4.      Współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie realizowania praktyk studenckich

5.      Współpraca z uczelniami w sprawie realizacji projektów badawczych prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni

6.      Skuteczna współpraca ze instytucjami działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny m.in. Sądem Rodzinnym i dla nieletnich, kuratorami rodzinnymi, MOPS, Sanepid (podejmowanie działań profilaktycznych), PCPR, Wydziałem Zdrowia Starostwa Powiatowego , Wydziałem Oświaty, Prokuraturą Rejonową, Biblioteką Pedagogiczną, Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych, Izbą Rzemieślniczą w zakresie doradztwa zawodowego, współpraca z MODN, oddziałem noworodkowym szpitala w Brzegu, pielęgniarkami  środowiskowymi, placówkami oświatowymi w rejonie działania poradni.

 

 

 

 

5.Cel: Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i poszerzanie kompetencji pracowników poradni

 

Ø     Rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego rady pedagogicznej zgodnie z przyjętym wieloletnim planem doskonalenia pracowników poradni

Ø     Wspomaganie rozwoju pracowników poradni oraz uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli

Ø     Aktywizowanie pracowników do zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych uwzględniających specyfikę pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Ø     Specjaliści zatrudnieni w poradni zapewniają wysoki poziom udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ø     Prowadzone są działania dające nauczycielom szanse samorealizacji oraz rozwoju zawodowego

Ø     Polityka kadrowa dyrektora poradni jest prowadzona stosownie do działań poradni oraz kierunków i koncepcji jej rozwoju a także wieloletniego planu doskonalenia zawodowego pracowników poradni

Ø     Rozwój zawodowy nauczycieli jest związany z koncepcją i kierunkami rozwoju poradni oraz indywidualnymi potrzebami, zainteresowaniami  pracowników

Ø     Rozpoznawane są potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego związane z rozwojem poradni i z indywidualnymi planami rozwoju zawodowego nauczycieli w tym m.in. potrzeba wykształcenia surdopedagoga, tyflopedagoga, doskonalenia w zakresie  pomocy terapeutycznej dzieci autystycznych, dogoterapeuty, terapii biofeedback

Ø     Wewnętrzne szkolenie nauczycieli (WDN) jest planowane, systematycznie realizowane, przemyślane zgodne z oczekiwaniami pracowników poradni

Ø     Nauczyciele stosują nabytą wiedzę i umiejętności w swojej pracy, ich osiągnięcia są upowszechniane

Ø     Rozwój zawodowy jest uwzględniany w awansie zawodowym i w ocenach pracy nauczycieli

Ø     Wszystkim nauczycielom zostały stworzone równe szanse rozwoju

Ø     Kolejne etapy awansu zawodowego nauczycieli sa dobrze organizowane, nauczyciele mają pełną świadomość wymagań

Ø     Analizowana jest skuteczność doskonalenia zawodowego (poradnia posiada wieloletni plan doskonalenia zawodowego)

Wyżej wymienione cele mają doprowadzić do tego by poradnia cieszyła się bardzo dobrą opinią wśród nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży, organu prowadzącego oraz nadzoru pedagogicznego z zakresu świadczonych usług i udzielania pomocypsychologiczno-pedagogicznej. Wskazane jest dbanie o  sprawną organizację pracy, szeroką dostępną ofertę udzielanej pomocy diagnostyczno-terapeutycznej sprzyjającej zaspokajaniu potrzeb naszych klientów oraz przyjazną atmosferę, dzięki której klienci  będą czuć się bezpiecznie a pracownicy efektywnie wykonywać swoje zadania.

.

6. Słabe strony funkcjonowania poradni

Ø     Zbyt mała liczba prowadzonej terapii w formie grupowej (nieliczne grupy w terapii pedagogicznej)

Ø     Mała ilość zajęć o charakterze edukacyjno - terapeutycznym w szkołach, przedszkolach

Ø     Mała ilość prowadzonych warsztatów, spotkań z rodzicami (wynikająca z nielicznych zgłoszeń płynących z placówek w rejonie działania poradni)

Ø     Nie prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych - brak pracownika posiadającego  przygotowanego do prowadzenia tego typu zajęć

Ø     Niewystarczająca liczba pracowników  z przygotowaniem do prowadzenia terapii Biofeedback

7.Atuty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu

Ø     Kadra pedagogiczna poradni – doświadczona, wysokokwalifikowana, pracownicy ustawicznie  podnoszą swoje kwalifikacje uwzględniając potrzeby środowiska

Ø     Baza materialna, dydaktyczna -  gabinety specjalistyczne wyposażone w nowoczesne metody diagnostyczne, różnorodne pomoce terapeutyczne do terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej oraz ruchowej, budynek z zamontowaną windą dostosowany do przyjmowania dzieci  i młodzieży niepełnosprawnych ruchowo

Ø     Wczesne Wspomaganie Dziecka niepełnosprawnego z dostosowaną bazą i wyposażeniem do terapii ruchowej oraz gabinet pedagoga specjalnego

Ø     Prowadzenie Neuroterapii Biofeedback; EEG - Biofeedback, RSA - Biofeedback

Ø     Porady udzielane drogą mailową ułatwiają  dostępność do pomocy specjalistycznej

Ø     Wypracowane i sprawdzone metody pracy np. dyżury psychologiczne w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach w których nie ma dostępu do psychologa

Ø     Wysoki poziom doradztwa zawodowego udzielanego w poradni

Ø     Wysoki poziom pomocy specjalistycznej świadczonej przez pedagoga specjalnego

Ø     Wysoki poziom opieki logopedycznej/neurologopedycznej

Ø     Poradnictwo rodzinne wraz z terapią rodzin

Ø     Poradnictwo wychowawcze

Ø     Wspomaganie procesów edukacyjnych przy zastosowaniu alternatywnych metod terapeutycznych np. Kinezjologii Edukacyjnej

Ø     Realizacja programów edukacyjnych wspomagających rozwiązywanie trudności i problemów dzieci i młodzieży

Ø     Pełna komputeryzacja poradni z oprogramowaniem , komputery połączone w sieć, w sekretariacie baza danych

Ø     Szeroka oferta edukacyjno-terapeutyczna, diagnoza pedagogiczna, psychologiczna i logopedyczna a także ruchowa na poziomie dostosowanym do potrzeb klientów i środowiska lokalnego

Ø     Usytuowanie poradni w budynku gdzie jest PCPR, w pobliżu szkół, wygodnego parkingu, wydziału oświaty i starostwa powiatowego

Ø     Ponad 40 - letnia tradycja funkcjonowania w środowisku lokalnym, pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Ø     Wysoka motywacja pracowników do  podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Ø     Profesjonalizm i wysokie zasady etyki zawodowej przestrzegane przez pracowników poradni - kierowanie się zasadą najwyższego dobra klienta zgłaszającego się do poradni.

Ø     Postawa elastyczności i otwartości w działaniu.

Ø     Rozpoznawanie potrzeb środowiska czyli modyfikowanie i dostosowywanie swej działalności do potrzeb środowiska lokalnego.

 

Sukces funkcjonowania poradni i jakość świadczonej pomocy uzależniona jest od stałego monitorowania potrzeb środowiska lokalnego oraz monitorowania efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Koncepcja pracy PP-P została przyjęta na posiedzeniu rady pedagogicznej dnia

          03.09.2012r.