Strona Główna

Serdecznie witamy na stronie internetowej publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu

Znajdziecie tu Państwo informacje na temat działalności poradni, aktualną ofertę  poradni w zakresie pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom oraz informacje o możliwości kontaktu z nami.


Na zakładce po lewej stronie  porady  on - line umożliwią zadanie pytania specjaliście czy  uzyskania porady, informacji bez wizyty w poradni. Możecie zapoznać  się z historią poradni, pobrać materiały opracowane przez specjalistów.

 

Przypominamy, że korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i bezpłatne.

Zapraszamy do współpracy z nami nauczycieli szkół oraz placówek  znajdujących się w rejonie działania poradni i dzielenia się doświadczeniem.

Czym się zajmujemy

LOGOPEDA:

1.      Ocena rozwoju mowy.

2.      Rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych dzieci i młodzieży.

3.      Terapia logopedyczna i neurologopedyczna.

4.      Rozpoznawanie zaburzeń zmysłów wzroku, słuchu z wykorzystaniem platformy do badań zmysłów „Widzę’, „Słyszę”, „Mówię”.

5.      Wspomaganie rozwoju mowy dziecka niepełnosprawnego.

6.      Prelekcje i porady dla rodziców.

7.      Konsultacje dla nauczycieli i logopedów szkolnych i przedszkolnych.

8.      Popularyzacja kultury języka i żywego słowa podczas zajęć dla dzieci i młodzieży.

 

REHABILITANT:

1.      Diagnozowanie zaburzeń rozwojowych u niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

2.      Indywidualna terapia dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

3.      Terapia metodą kinezjologii edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

4.      Indywidualna terapia metodą Biofeedback i RSA-biofeedback dla dzieci od 5 roku życia i dla młodzieży.

 

PEDAGOG SPECJALNY:

1.       Ocena zachowania noworodka w skali Brazeltona.

2.       Ocena rozwoju dziecka do momentu rozpoczęcia nauki w szkole.

3.       Diagnoza funkcjonalna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

4.       Terapia indywidualna dzieci wolniej rozwijających się i z trudnościami rozwojowymi.

5.       Terapia i stymulacja rozwoju dzieci niepełnosprawnych.

6.       Warsztaty, porady i konsultacje dla rodziców dzieci.

7.       Warsztaty, szkolenia i konsultacje dla nauczycieli pracujących z dziećmi  niepełnosprawnymi i z trudnościami w rozwoju.

8.       Indywidualne konsultacje w środowisku edukacyjnym dziecka niepełnosprawnego.

9.       Współpraca z placówkami oświatowymi.

 

Zadaniem pedagoga specjalnego jest specjalistyczna pomoc dziecku i jego rodzicom w pokonywaniu zaburzeń rozwojowych, rozpoznawanie problemu, zdiagnozowanie go i zaprojektowanie terapii indywidualnej, w zależności od stwierdzonych potrzeb.

 

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

 

Praca z zakresu doradztwa zawodowego  ukierunkowana jest na pomoc uczniom gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej. Zadania te realizowane są  poprzez:

 

1.      Udostępnianie informacji o zawodach i możliwościach kształcenia, rynku pracy, trendach rozwojowych w świecie zawodów,

2.      Badania i porady indywidualne (badania zainteresowań, preferencji zawodowych, zdolności intelektualnych, predyspozycji zawodowych - możliwość skorzystania z komputerowych programów orientacji zawodowej),

3.      Wydawanie opinii dla  uczniów z problemami zdrowotnymi do szkół ponadgimnazjalnych oraz dotyczących  możliwości podjęcia praktycznej nauki zawodu dla  uczniów, którzy nie ukończyli 16 roku  życia,

4.      indywidualne konsultacje i porady dla rodziców,

5.      prowadzenie zajęć grupowych przygotowujących do wyboru szkoły i zawodu,

6.      merytoryczne wsparcie dla nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

PSYCHOLOG

1.      Rozpoznawanie potencjalnych możliwości intelektualnych dzieci i młodzieży

2.      Badanie cech osobowości, temperamentu  oraz emocji

3.      Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudności w relacjach interpersonalnych

4.      Prowadzenie terapii psychologicznej indywidualnej i grupowej w tym grupy rozwoju osobistego dla młodzieży

5.      Terapia rodziny

6.      Psychologiczne wspieranie rozwoju dzieci z trudnościami

PEDAGOG

1.      Diagnoza przyczyn trudności dydaktycznych, wychowawczych

2.      Diagnozowanie specyficznych trudności w uczeniu się pisania, czytania oraz umiejętności matematycznych

3.       Ocena gotowości szkolnej

4.      Terapia pedagogiczna oraz specyficznych trudności w uczeniu się oraz uogólnionych

5.      Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne i grupowe

6.      Opieka nad uczniem zdolnym