Strona Główna arrow Oferta Poradni

Oferta Poradni
 

OFERTA PORADNI NA ROK SZKOLNY 2015/16 ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA W OPARCIU O ANALIZĘ POTRZEB ŚRODOWISKA LOKALNEGO, PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z REJONU DZIAŁANIA PORADNI. ZAWIERA POZA DIAGNOSTYCZNE PROPOZYCJE DZIAŁANIA PORADNI

 


Czym się zajmujemy
LOGOPEDA:
1.    Ocena rozwoju mowy.
2.    Rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych dzieci i młodzieży.
3.    Terapia logopedyczna i neurologopedyczna.
4.    Rozpoznawanie zaburzeń zmysłów wzroku, słuchu z wykorzystaniem platformy do badań zmysłów „Widzę’, „Słyszę”, „Mówię”.
5.    Wspomaganie rozwoju mowy dziecka niepełnosprawnego.
6.    Prelekcje i porady dla rodziców.
7.    Konsultacje dla nauczycieli i logopedów szkolnych i przedszkolnych.
8.    Popularyzacja kultury języka i żywego słowa podczas zajęć dla dzieci i młodzieży.

REHABILITANT:
1.    Diagnozowanie zaburzeń rozwojowych u niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
2.    Indywidualna terapia dzieci z niepełnosprawnością ruchową.
3.    Terapia metodą kinezjologii edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
4.    Indywidualna terapia metodą Biofeedback i RSA-biofeedback dla dzieci od 5 roku życia i dla młodzieży.

PEDAGOG SPECJALNY:
1.    Ocena zachowania noworodka w skali Brazeltona.
2.    Ocena rozwoju dziecka do momentu rozpoczęcia nauki w szkole.
3.    Diagnoza funkcjonalna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
4.    Terapia indywidualna dzieci wolniej rozwijających się i z trudnościami rozwojowymi.
5.    Terapia i stymulacja rozwoju dzieci niepełnosprawnych.
6.    Warsztaty, porady i konsultacje dla rodziców dzieci.
7.    Warsztaty, szkolenia i konsultacje dla nauczycieli pracujących z dziećmi  niepełnosprawnymi i z trudnościami w rozwoju.
8.    Indywidualne konsultacje w środowisku edukacyjnym dziecka niepełnosprawnego.
9.    Współpraca z placówkami oświatowymi.

Zadaniem pedagoga specjalnego jest specjalistyczna pomoc dziecku i jego rodzicom w pokonywaniu zaburzeń rozwojowych, rozpoznawanie problemu, zdiagnozowanie go i zaprojektowanie terapii indywidualnej, w zależności od stwierdzonych potrzeb.

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Praca z zakresu doradztwa zawodowego  ukierunkowana jest na pomoc uczniom gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej. Zadania te realizowane są  poprzez:

1.    Udostępnianie informacji o zawodach i możliwościach kształcenia, rynku pracy, trendach rozwojowych w świecie zawodów,
2.    Badania i porady indywidualne (badania zainteresowań, preferencji zawodowych, zdolności intelektualnych, predyspozycji zawodowych - możliwość skorzystania z komputerowych programów orientacji zawodowej),
3.    Wydawanie opinii dla  uczniów z problemami zdrowotnymi do szkół ponadgimnazjalnych oraz dotyczących  możliwości podjęcia praktycznej nauki zawodu dla  uczniów, którzy nie ukończyli 16 roku  życia,
4.    indywidualne konsultacje i porady dla rodziców,
5.    prowadzenie zajęć grupowych przygotowujących do wyboru szkoły i zawodu,
6.    merytoryczne wsparcie dla nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego
PSYCHOLOG
1.    Rozpoznawanie potencjalnych możliwości intelektualnych dzieci i młodzieży
2.    Badanie cech osobowości, temperamentu  oraz emocji
3.    Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudności w relacjach interpersonalnych
4.    Prowadzenie terapii psychologicznej indywidualnej i grupowej w tym grupy rozwoju osobistego dla młodzieży
5.    Terapia rodziny
6.    Psychologiczne wspieranie rozwoju dzieci z trudnościami
PEDAGOG
1.    Diagnoza przyczyn trudności dydaktycznych, wychowawczych
2.    Diagnozowanie specyficznych trudności w uczeniu się pisania, czytania oraz umiejętności matematycznych
3.     Ocena gotowości szkolnej
4.    Terapia pedagogiczna oraz specyficznych trudności w uczeniu się oraz uogólnionych
5.    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne i grupowe
6.    Opieka nad uczniem zdolnym